หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
ขอเชิญประชาชนตำบลคลองทราย มาชำระภาษีบำรุงท้องที่ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 30เมษายน พ.ศ. 2560
 
 
 
 
 
พจ0023.2/ว 4004 ซักซ้อมแนวทางการโอนและย้ายตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 14 พ.ย. 2562 ]    
 
พจ0023.3-ว3990 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา  [ 14 พ.ย. 2562 ]    
 
พจ0023.3-ว3992 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 14 พ.ย. 2562 ]    
 
พจ0023.3-ว3991 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  [ 14 พ.ย. 2562 ]    
 
พจ0023.3-ว3972 ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อผู้ติดต่อสำหรับการบันทึกข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในระบบ Rabies One Data  [ 13 พ.ย. 2562 ]    
 
พจ 0023.2/ว 3961 1-การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563  [ 12 พ.ย. 2562 ]    
 
พจ 0023.2/ว 3961 2-การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563  [ 12 พ.ย. 2562 ]    
 
พจ 0023.2/ว 3961 3-การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563  [ 12 พ.ย. 2562 ]    
 
พจ 0023.2/ว 3961 4-การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563  [ 12 พ.ย. 2562 ]    
 
พจ 0023.2/ว 3961 5-การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563  [ 12 พ.ย. 2562 ]    
 
พจ0023.3-13906 แจ้งผลการขออนุมัติการตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนเกินอัตราร้อยละของรายได้จริง ในปีที่ผ่านมาโดยไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  [ 12 พ.ย. 2562 ]    
 
พจ 0023.2/ว3949 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล ใน ก.ท. แทนตำแหน่งที่ว่าง  [ 12 พ.ย. 2562 ]    
 
พจ0023.2-ว3942 แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชี  [ 11 พ.ย. 2562 ]    
 
พจ0023.5/ว 761 โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ  [ 10 พ.ย. 2562 ]    
 
พจ0023.3-ว3945 แนวทางการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  [ 8 พ.ย. 2562 ]   
 
พจ0023.3-ว3944 โครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  [ 8 พ.ย. 2562 ]   
 
พจ0023.3-ว3943 การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562  [ 8 พ.ย. 2562 ]   
 
พจ0023.3-ว3941 แนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562  [ 8 พ.ย. 2562 ]   
 
พจ0023.3-ว3940 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561  [ 8 พ.ย. 2562 ]   
 
พจ0023.3-ว3936 การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2562  [ 8 พ.ย. 2562 ]   
 
พจ0023.3-ว3920 แจ้งงดการจัดสรรเงิน กรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่มีเงินเหลือมากกว่าสองเท่าฯ  [ 8 พ.ย. 2562 ]   
 
พจ0023.3-13714 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 7 พ.ย. 2562 ]   
 
พจ0023.3-ว3884 1-ประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้จังหวัดพิจิตร  [ 6 พ.ย. 2562 ]   
 
พจ0023.3-ว3884 2-ประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้จังหวัดพิจิตร  [ 6 พ.ย. 2562 ]   
 
พจ0023.3-ว3883 ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 6 พ.ย. 2562 ]   
 
แนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมสัมมนา การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.2561  [ 5 พ.ย. 2562 ]   
 
พจ0023.3-ว3880 การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 5 พ.ย. 2562 ]   
 
การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 5 พ.ย. 2562 ]   
 
พจ0023.3-ว3771 1-การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562  [ 4 พ.ย. 2562 ]   
 
พจ0023.3-ว3771 2-การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562  [ 4 พ.ย. 2562 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 492
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-3093417
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10