หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย
ศูนย์กู้ชีพกู้ภัย อบต.คลองทราย
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในท้องถิ่น
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ในท้องถิ่น
นางเกษร มาสูตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.คลองทราย
อ.สากเหล็ก
จ.พิจิตร
www.klongsaipc.go.th
1
2
3
4
5
 
ขอเชิญประชาชนตำบลคลองทราย มาชำระภาษีบำรุงท้องที่ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 30เมษายน พ.ศ. 2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พจ 0023.3/8335 ลว 30 ก.ค.64 แต่งตั้งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลมาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการสถานธยายุบาล (พจ 0023.3/8335 ลว 30 ก.ค.64)  [ 30 ก.ค. 2564 ]    
ด่วนที่สุด ที่ พจ 0023.5/ว 3043 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ด่วนที่สุด ที่ พจ 0023.5/ว 3043 ลว 29 กค. 64)  [ 29 ก.ค. 2564 ]    
พจ 0023.2/ว3041 ลว 29 กรกฎาคม 25 การแก้ไขมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น-สูง (พจ0023.2/ว3041 ลว 29 กรกฎาคม 2564) [ แนบ1 ]  [ 29 ก.ค. 2564 ]    
(พจ0023.1ว3039)(ลง 29 ก.ค.64) การดำเนินโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา ! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก(พจ0023.1ว3039)(ลง 29 ก.ค.64)  [ 29 ก.ค. 2564 ]    
พจ 0023.5/ว 8256 ลว 29 ก.ค. 64 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัยจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564) (พจ 0023.5/ว 8256 ลว 29 ก.ค. 64)  [ 29 ก.ค. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 3032 ลว 29 ก.ค.64 ขอความร่วมมือประฃาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาต (พจ 0023.3/ว 3032 ลว 29 ก.ค.64)  [ 29 ก.ค. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 3029 ลว 29 ก.ค.64 การแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (Local Teacher Ad Hoc Team) (พจ 0023.3/ว 3029 ลว 29 ก.ค.64)  [ 29 ก.ค. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 3027 ลว 29 ก.ค.64 ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2565 (พจ 0023.3/ว 3027 ลว 29 ก.ค.64)  [ 29 ก.ค. 2564 ]    
(พจ0023.3/8245)(ลง 27 ก.ค.64) ขอรับการสนับสนุนอาสาสมัครป้องกัยภันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)หรือชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ช.ร.บ)เพื่อรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลสนาม ณ อุทยาทบัว บึงสีไฟ(พจ0023.3/8245)(ลง 27 ก.ค.64)  [ 28 ก.ค. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 3014 ลว 27 ก.ค.64 แนวทางการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (พจ 0023.3/ว 3014 ลว 27 ก.ค.64)  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 3013 ลว 27 ก.ค.64 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้เข้าใช้งานข้อมูลการประเมินมาตรฐานสะอาด ปลอดภัย ไร้โควิด ในระบบ Thai stop COVID Plus (พจ 0023.3/ว 3013 ลว 27 ก.ค.64)  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 3012 ลว 27 ก.ค.64 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พจ 0023.3/ว 3012 ลว 27 ก.ค.64)  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 3011 ลว 27 ก.ค.64 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พจ 0023.3/ว 3011 ลว 27 ก.ค.64)  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 3010 ลว 27 ก.ค.64 ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบแสดงความเห็นออนไลน์ (พจ 0023.3/ว 3010 ลว 27 ก.ค.64)  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
ด่วนที่สุด ที่ พจ 0023.5/ว 3021 มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการตลาดที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) (ด่วนที่สุด ที่ พจ 0023.5/ว 3021 ลว. 27 ก.ค.64)  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
(พจ0023.5/ว3007 ลว 27 ก.ค.64) การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จบำนาญ)ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.64)(ด่วนที่สุด ที่ พจ0023.5/ว 3007 ลว 27 ก.ค.64)  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
ด่วนที่สุด ที่ พจ 0023.5/ว 3006 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 3 (ด่วนที่สุด ที่ พจ 0023.5/ว 3006 ลงวันที่ 27 ก.ค. 64)  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
ด่วนที่สุด ที่ พจ 0023.5/ว 3005 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 4  [ 27 ก.ค. 2564 ]    
พจ 0023.5/ 8160 ลว 23 ก.ค. 64 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พจ 0023.5/ว8160 ลว 23 ก.ค. 64)  [ 23 ก.ค. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 2978 ลว 23 ก.ค.64 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามงานวิจัย เรื่อง ผลลัพธ์ของมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVTD-19) ที่ส่งผลต่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา (พจ 0023.3/ว 2978 ลว 23 ก.ค.64)  [ 23 ก.ค. 2564 ]  
 
 
 
 
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1626 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ความรับผิดทางละเมิดกรณีเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก กม. มท 0804.4/ว1613  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1619  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 กศ. มท 0816.5/ว1621 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรับรองการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา(โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1592  [ 30 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10564-10571 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ค. 2564 ]
แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการ กรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน 2562 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว25  [ 30 ก.ค. 2564 ]
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 3 (MU Safe School Virtual Workshop 3) หัวข้อ คุย 3 อ. (อ้วน, อาหาร, ออกกำลังกาย) ของเด็กวัยเรียน ตอน ภัยแฝงของเด็กอ้วนน่ารัก กศ. มท 0816.3/ว1616  [ 30 ก.ค. 2564 ]
การออกข้อบัญญัติที่ไม่มีกฎหมายให้ตราข้อบัญญัติหรือให้มีอำนาจตราข้อบัญญัติ กม. มท 0804.3/ว1601  [ 30 ก.ค. 2564 ]
แนวทาง และวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สน.คท. มท 0808.2/ว1612  [ 29 ก.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์การประเมินโครงการข้อตกลงคุณธรรม และรายงานผลการประเมินโครงการข้อตกลงคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว1611  [ 29 ก.ค. 2564 ]
โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดินสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1603 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 29 ก.ค. 2564 ]
การใช้พื้นที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศโครงการศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (National Environmental Open Data) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว4289 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 29 ก.ค. 2564 ]
การรายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1609 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 29 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ? กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10482-10554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ค. 2564 ]
สำรวจความต้องการทันตแพทย์เพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1602  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือนสำหรับการโอน ย้ายข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน ตำแหน่งครู ของ อปท. สน.บถ. มท 0809.4/ว23  [ 27 ก.ค. 2564 ]
มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4290  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนสิงหาคม 2564) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1572 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และเรื่อง กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว106 [เอกสารแนบ]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ตบ. มท 0805.2/ว1583 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดตั้งสถานที่ในการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4281  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในด่านชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1599 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสารแนบ]  [ 27 ก.ค. 2564 ]
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.8/ว1533  [ 27 ก.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1582  [ 27 ก.ค. 2564 ]
 
 
 
กระดานสนทนา
 
 
ขออนุญาติแนะนำ รีสอร์ท ที่พัก สถานที่จัดสัมมนา ปาร์ตี้ (24 ก.ค. 2564)    อ่าน 2059  ตอบ 0  
การชำระภาษี (5 พ.ค. 2564)    อ่าน 32  ตอบ 1  
 
 
ข่าวสาร ในเครือข่าย
 
 
ทม.ตะพานหิน ประกาศเทศบาลเมืองตะพานหิน เรื่อง การนัดประชุมสภาเทศบาลเมืองตะพานหิน สมัยประชุมสา [ 17 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 12 
ทต.วังกรด ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติ [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.วังกรด ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภา [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.วังกรด ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติ [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.วังกรด ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติ [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.วังกรด ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภา [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วังตะกู ลงพื้นที่ในการจัดตั้งสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด Local Quarantine (LQ) ณ ที่ [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.วังตะกู มอบวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สู [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วังตะกู ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ ให้กำลังใจ เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจ พร้อมนำถุงยังชีพเ [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วังตะกู ฉีดพ่นเพื่อฆ่าเชื้อหลังการเข้าใช้ในหมู่ที่ 3 [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วังตะกู มอบชุด PPE ให้กับเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.สำนักขุนเณร ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงก่อสร้างถนนหินคลุกคันคลองไดตายวน ม.1 บ้านห้ว [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.บางลาย ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการก่อสร้างถนนคสล. เส้นไปนานายเสมียน สิงห์สังข์ หม [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.หอไกร ประชุม กองสาธารณสุขฯ ของเทศบาลตำบลหอไกร [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านบุ่ง ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่น [ 30 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
 
 
 
 
   

วัดโปร่งราษฎร์

ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ดอกไม้จันทร์
   
 
 

 
E-Service
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.คลองทราย พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  การสื่อส่ารในตำบล
  การคมนาคมภายในตำบล
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-3093417
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10