หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล คลองทราย ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย
ศูนย์กู้ชีพกู้ภัย อบต.คลองทราย
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในท้องถิ่น
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ในท้องถิ่น
นายจรูญ รุ่งอุทัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.คลองทราย
อ.สากเหล็ก
จ.พิจิตร
www.klongsaipc.go.th
1
2
3
4
5
 
ขอเชิญประชาชนตำบลคลองทราย มาชำระภาษีบำรุงท้องที่ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 30เมษายน พ.ศ. 2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(พจ0023.5/ว3759 ลว 23ก.ย.65) การโอนเงินเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่อปท.2542งวด8 2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565(พจ0023.5/ว3759 ลว 23ก.ย.65)  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
(พจ0023.5/ว3758 ลว 23 ก.ย.65) การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(ค่ากระแสไฟฟ้่า)ครั้งที่ 5(พจ0023.5/ว3758 ลว 23 ก.ย.65)  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
ด่วนที่สุดที่ พจ 0023.5/10879 ลว การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2555/2556  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
(พจ0023.5/ว3742 ลว 23 ก.ย.65) แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนสิงหาคม 2565(พจ0023.5/ว3742 ลว 23 ก.ย.65)  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 3738 ลว 23 ก.ย.65 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาลครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕) (พจ 0023.3/ว 3738 ลว 23 ก.ย.65)  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 3737 ลว 23 ก.ย.65 มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยงยังชีพที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น (พจ 0023.3/ว 3737 ลว 23 ก.ย.65)  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 3736 ลว 23 ก.ย.65 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คำสั่งกรมควบคุมโครงเรื่องมอบหมายผู้มีอำนาจออกหนังสือรับรองการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (พจ 0023.3/ว 3736 ลว 23 ก.ย.65)  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 3734 ลว 23 ก.ย.65 ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (พจ 0023.3/ว 3734 ลว 23 ก.ย.65)  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 3733 ลว 23 ก.ย.65 การจัดส่งรายชื่่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (พจ 0023.3/ว 3733 ลว 23 ก.ย.65  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 3730 ลว 23 ก.ย.65 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (พจ 0023.3/ว 3730 ลว 23 ก.ย.65)  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 3744 ลว 23 ก.ย.65 ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 16 (พจ 0023.3/ว 3744 ลว 23 ก.ย.65)  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 3743 ลว 23 ก.ย.65 ขอข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้คืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำส่งเงินคืนเป็นรายได้แผ่นดิน (พจ 0023.3/ว 3743 ลว 23 ก.ย.65)  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
พจ 0023.4/ 374 วง 22 ก.ย 65 จัดทำสรุปอุทาหรณ์เกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัย  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
พจ 0023.4/ว3740 ลว 23 กันยายน 25 ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติการขออนุญาตหรือขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการขุดลอก การใช้แหล่งน้ำสาธารณะและการใช้ที่สาธารณประโยชน์ ตามโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 3729 ลว 23 ก.ย.65 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่องการแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (พจ 0023.3/ว 3729 ลว 23 ก.ย.65)  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 3726 ลว 22 ก.ย.65 ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองให้ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าอาหารกลางวันฯ ปีการศึกษา 2563 - 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด (พจ 0023.3/ว 3726 ลว 22 ก.ย.65)  [ 22 ก.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 3725 ลว 22 ก.ย.65 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 5 (พจ 0023.3/ว 3725 ลว 22 ก.ย.65)  [ 22 ก.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 3723 ลว 22 ก.ย.65 แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าสู่ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (TCAS66) (พจ 0023.3/ว 3723 ลว 22 ก.ย.65)  [ 22 ก.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 3722 ลว 22 ก.ย.65 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพระบายสี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิวาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565 (รูปแบบออนไลน์) และสื่อการเรียน การสอนออนไลน์ ฯ) (พจ 0023.3/ว 3722 ลว 22 ก.ย.65)  [ 22 ก.ย. 2565 ]    
พจ 0023.3/ว 3721 ลว 22 ก.ย.65 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง สภาวะการศึกษาไทย ปี 2565 (พจ 0023.3/ว 3721 ลว 22 ก.ย.65)  [ 22 ก.ย. 2565 ]    
 
 
 
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว2977  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3009 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย กสว. มท 0820.2/ว3011 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 กต. มท 0818.2/ว2975  [ 23 ก.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2992  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3007 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2565/66 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2984  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 16 กศ. มท 0816.3/ว2988  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวงสาธารณสุข สน.คท. มท 0808.4/ว2983  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพร. มท 0812/ว2967  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) กพส. มท 0810.8/ว2966  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว2979 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2978  [ 22 ก.ย. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กต. มท 0818.2/ว2974  [ 22 ก.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2970  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว2969  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กศ. มท 0816.2/ว2976  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2953 [บัญชีแนบท้าย]  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา (DLA AWARD 2022) ประจำปีงบประมาณ 2565 และแจ้งกำหนดการรับรางวัล ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2958 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอส่งสำเนาแผนการตรวจสอบ ตบ. มท 0805.4/ว6928  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับรางวัลตามโครงการ Thailand Rabies Awards และร่วมจัดนิทรรศการในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2941  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือ สถจ. ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองที่มีสิทธิได้รับเงินค่าอาหารกลางวันฯ ปีการศึกษา 2563-2564 ของ อปท. ที่มีสถานศึกษาในสังกัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2952  [ 21 ก.ย. 2565 ]
การตอบข้อหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว2932 [ข้อหารือฯ]  [ 21 ก.ย. 2565 ]
โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) กพส. มท 0810.2/ว2947  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง สภาวะการศึกษาไทย ปี 2565 กศ. มท 0816.1/ว2945  [ 21 ก.ย. 2565 ]
 
 
 
กระดานสนทนา
 
 
สอบถามตำแหน่งว่าง (2 ส.ค. 2565)    อ่าน 48  ตอบ 2  
ขออนุญาติแนะนำ รีสอร์ท ที่พัก สถานที่จัดสัมมนา ปาร์ตี้ (10 ส.ค. 2564)    อ่าน 2185  ตอบ 0  
การชำระภาษี (5 พ.ค. 2564)    อ่าน 100  ตอบ 1  
การรับสมัครงาน (23 มี.ค. 2564)    อ่าน 94  ตอบ 1  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (19 มี.ค. 2564)    อ่าน 77  ตอบ 0  
 
 
ข่าวสาร ในเครือข่าย
 
 
ทต.เนินมะกอก การประชุม กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ครั้งที่ 4 / 2565 ประจำ [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
ทม.ตะพานหิน ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.หอไกร ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหอไกร ครั้งที่ 5/2565 [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ไผ่ขวาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับการตรวจสอบแ [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 12 
ทต.บางไผ่ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 โรงเรียนผู้สูงวัยบางไผ่วิทยา ได้จัดกิจกรรมในรายวิชาศ [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.บางไผ่ เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2565 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลบางไผ่ ได้มีการจ่ายเงินเบี้ยยังช [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
ทม.ตะพานหิน ประชุมสภาเทศบาลเมืองตะพานหิน สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าหลวง บันทึกความเข้าใจ เรื่อง การบูรณาการความร่วมมือในการจัดการต้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภ [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.สามง่าม ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุ โนรู [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.กำแพงดิน การประชุมสภาเทศบาลตำบลกำแพงดิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.เนินปอ การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 24 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
ทม.ตะพานหิน วันที่23ก.ย.65 เจ้าหน้าที่งานโยธา ออกปฎิบัติงาน [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
ทม.ตะพานหิน วันที่23ก.ย.65 เจ้าหน้าที่งานสวน กองช่าง ออกปฏิบัติงาน [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.บางลาย ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แ [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 10 
ทต.สามง่าม ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนและที่ปรึกษากองทุนเทศบาลตำบลสามง่าม [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
 
 
 
 
   

วัดโปร่งราษฎร์

ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ดอกไม้จันทร์
   
 
 

 
E-Service
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.คลองทราย พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  การสื่อส่ารในตำบล
  การคมนาคมภายในตำบล
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-039752 ต่อ 18
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10