หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย
ศูนย์กู้ชีพกู้ภัย อบต.คลองทราย
ศาสนสถาน ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในท้องถิ่น
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ในท้องถิ่น
นางเกษร มาสูตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.คลองทราย
อ.สากเหล็ก
จ.พิจิตร
www.klongsaipc.go.th
1
2
3
4
5
 
ขอเชิญประชาชนตำบลคลองทราย มาชำระภาษีบำรุงท้องที่ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 30เมษายน พ.ศ. 2560
 
 
 
 
 


ถวายบังคมพระบรมศพ ร.9 [ 29 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 514 


สงเคราะห์ผู้ยากไร้ 4 [ 29 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 556 


สงเคราะห์ผู้ยากไร้ 3 [ 29 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 526 


สงเคราะห์ผู้ยากไร้ 2 [ 29 ก.ค. 2560 ]   อ่าน 538 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พจ0023.3-ว4369 การสำรวจปัญหา-อุปสรรค ในการดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e-payment [ 12 ธ.ค. 2562 ]     
พจ 0023.2/ว4344 1-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562  [ 12 ธ.ค. 2562 ]     
พจ 0023.2/ว4344 2-ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562  [ 12 ธ.ค. 2562 ]     
พจ 0023.2/ว4345 1-ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 [ 11 ธ.ค. 2562 ]     
พจ 0023.2/ว4345 2-ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 [ 11 ธ.ค. 2562 ]     
พจ0023.3-ว4336 รายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้าง ถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ [ 11 ธ.ค. 2562 ]     
พจ0023.3-ว4244 รายชื่อผู้รับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ e-Plan - eMENSCR ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 1-8  [ 11 ธ.ค. 2562 ]     
พจ0023.3-ว4326 รับสมัครทีมเพื่อเป็นตัวแทนในการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษา สพฐ.เอ.พี ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา ครั้งที่ 14 [ 9 ธ.ค. 2562 ]     
พจ0023.5/ว4321 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.ฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน 9 เดือนพฤศจิกายน 62  [ 9 ธ.ค. 2562 ]     
พจ ๐๐๒๓.๕/ว ๔๓๑๐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 9 ธ.ค. 2562 ]     
พจ0023.3-ว 4295 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน [ 6 ธ.ค. 2562 ]   
พจ0023.3-ว821 1-โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของเเผ่นดิน เดิน-วิ่ง มนิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดพิจิตร [ 6 ธ.ค. 2562 ]   
พจ0023.3-ว821 2-โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของเเผ่นดิน เดิน-วิ่ง มนิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดพิจิตร [ 6 ธ.ค. 2562 ]   
พจ0023.3-ว821 3-โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของเเผ่นดิน เดิน-วิ่ง มนิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดพิจิตร [ 6 ธ.ค. 2562 ]   
พจ 0023.2/ว 4106 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 6 ธ.ค. 2562 ]   
พจ0023.3-ว4291 การประชุมชี้แจงการใช้งานระบบการแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียน Traffy Fondue และระบบบริหารจัดการการเก็บขยะอัจฉริยะ Traffy Waste ด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Web Conference [ 4 ธ.ค. 2562 ]   
พจ0023.3-ว4290 การเเต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด [ 4 ธ.ค. 2562 ]   
พจ0023.3-ว14959 ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อผลักดันนโยบายการบูรณาการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในกลุ่มเด็กปฐมวัย [ 4 ธ.ค. 2562 ]   
พจ0023.3-ว815 1-กำหนดการโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของเเผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 4 ธ.ค. 2562 ]   
พจ0023.3-ว815 2-กำหนดการโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของเเผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 4 ธ.ค. 2562 ]   
 
 
 
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(ค่ากระแสไฟฟ้า)ครั้งที่1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/22255-22304 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ธ.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/22305-22378 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ธ.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/22254 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 13 ธ.ค. 2562 ]
แนวทางดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในระดับจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5079 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ธ.ค. 2562 ]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง (วินัยจราจร) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว5074  [ 13 ธ.ค. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด นร 0715/ว36  [ 12 ธ.ค. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด นร 0715/ว35  [ 12 ธ.ค. 2562 ]
การจัดฝึกอบรม "โครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่นไทย 4.0" ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว5053  [ 12 ธ.ค. 2562 ]
การจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว5043  [ 12 ธ.ค. 2562 ]
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการครู/พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว7440  [ 12 ธ.ค. 2562 ]
รายงานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำและแผนปฏิบัติการรองรับภาวะเสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค กพส. มท 0810.4/ว5015  [ 12 ธ.ค. 2562 ]
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) กค. มท 0803.4/ว5013  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัยภาคใต้และภาคตะวันตก กสว. มท 0820.2/ว5028  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว5005  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
โครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับ งบประมาณโดยตรง ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว5012  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562) เพิ่มเติมและเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (เดือนมิถุนายน-กันยายน 2562) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.5/ว5021 [บัญชีสรุป อปท.] [บัญชีรายเก่า] [บัญชีรายใหม่]  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว7475  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST LEGO League Thailand 2019/20 กศ. มท 0816.3/ว5023  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การใช้ข้อสอบมาตรฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว5016  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว5022  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
เร่งรัดให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลแหล่งน้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว5003  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง กค. มท 0803.3/ว5017  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1 - 15 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว5001 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 9 ธ.ค. 2562 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว169  [ 9 ธ.ค. 2562 ]
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4999  [ 9 ธ.ค. 2562 ]
 
 
 
กระดานสนทนา
 
 
ขออนุญาติแนะนำ รีสอร์ท ที่พัก สถานที่จัดสัมมนา ปาร์ตี้ (14 มี.ค. 2561)    อ่าน 1533  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.คลองทราย อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (25 ก.ค. 2560)    อ่าน 1869  ตอบ 0  
 
 
ข่าวสาร ในเครือข่าย
 
 
อบต.ฆะมัง พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.ทับคล้อ ประกาศรับสมัครบุุคคลเพื่อการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.วังกรด โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ (จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 183 คน) [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านบุ่ง [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ท้ายน้ำ กิจกรรมสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกี [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.ท่าเยี่ยม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม จัดการประชุมสภา สมัยสามัญ ที่ 4 ครั้งที่ 1 ในวัน [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.โพทะเล [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.โพทะเล ทำความดีด้วย หัวใจ ลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.โพทะเล ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.โพทะเล ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.โพทะเล โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.โพทะเล โครงการประชุมประชาคมระดับตำบล [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.โพทะเล ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.โพทะเล ออกให้บริการนอกสถานที่เพื่อแจกเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเ [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.กำแพงดิน โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดินฯ [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
 
 
 
 
   

วัดโปร่งราษฎร์

ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ดอกไม้จันทร์
   
 
 

   
 
  ท่านต้องการให้ อบต.คลองทราย พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  การสื่อส่ารในตำบล
  การคมนาคมภายในตำบล
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-3093417
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10