หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
ขอเชิญประชาชนตำบลคลองทราย มาชำระภาษีบำรุงท้องที่ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 30เมษายน พ.ศ. 2560
 
 
 
 


นายจรูญ รุ่งอุทัย
ประธานสภา อบต.คลองทราย
 


นายสุดใจ เทศอินทร์
รองประธานสภา อบต.คลองทราย


นายกฤษดา จันทร์กลิ่น
เลขานุการสภา อบต.คลองทราย
 
 


นางเรณู ทองศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1


นางยุพิน พัฒนิยม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2


นายธนาธิป เพชรบังเกิด
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2


นายสุดใจ เทศอินทร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3


นายณรงค์ ทองศรี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3


นายจรูญ รุ่งอุทัย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นายไพโรจน์ ชูม่วง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4


นายฉลาด ทองเนื้ออ่อน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5


นายประเทือง สิงห์บ้านหมอ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5


นายวิเชียร พวงทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6


นายบุญชอบ พรมแพร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6