หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล คลองทราย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 [ 5 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 37  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 [ 5 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 27  
 
พระราชบัญญัติ สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 [ 1 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 40  
 
พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 10 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 35  
 
ระเบียบ การจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 [ 24 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 56  
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การสั่งให้คนที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้รับสัญชาติไทย โดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป แบะการได้สัญชาติไทยเฉพาะราย [ 24 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 58  
 
แก้คำผิด ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป [ 24 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 55  
 
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่องข้อสรุปสาระ สำคัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทย ในกรณีต้องทำสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ [ 31 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 63  
 
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเงินทุนทรัพย์ พ.ศ.2562 [ 27 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 56  
 
กฎกระทรวงการงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ.2562 [ 10 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับตำบลและอำเภอ พ.ศ.2562 [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 54  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 29 มี.ค. 2562 ]  อ่าน : 61  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 [ 25 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 57  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเรื่องค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561 [ 25 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 54  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพายาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 ทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 [ 25 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 61  
 
กฎกระทรวง กำหนดกรณีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 [ 30 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 56  
 
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 22 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 78  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 [ 12 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 55  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 [ 24 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 57  
 
กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 [ 24 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 57  
 
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียลว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 [ 28 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 56  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. 2561 [ 27 มิ.ย. 2561 ]  อ่าน : 58  
 
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) [ 23 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 55  
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 7 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 57  
 
ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง กำหนดแบบตามกฎกระทรวงการอนุญาตให้ศึกษาหรือวิจัยส่งออกสมุนไพรควบคุมหรือจำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า พ.ศ. 2559 [ 28 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 56  
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2509 [ 27 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 56  
 
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ [ 23 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 54  
 
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 23 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 59  
 
กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560 [ 23 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 54  
 
กฎกระทรวง กำหนดกรณ๊การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีการเจาะจง พ.ศ.2560 [ 23 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 58  
 
กฎกระทรวง การอนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุมหรือจำหน่าย หรือแบบสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า พ.ศ.2559 [ 23 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 56  
 
กฎกระทรวง กำหนดกรณีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2561 [ 16 ก.พ. 2561 ]  อ่าน : 54  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 [ 5 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 53  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 [ 5 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 57  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 [ 5 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 53  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้เป็นประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายได้ที่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 [ 4 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 56  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-039752 ต่อ 18
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10