หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางทัศนีย์ ศรีอำนวย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย
โทร : 099-1795397
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายการดี ศรีสุข
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 094-4356950
นางทัศนีย์ ศรีอำนวย
ปลัดองค์การบริหารสวนตำบลคลองทราย
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 099-1795397
นางทัศนีย์ ศรีอำนวย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 099-1795397
นายการดี ศรีสุข
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 094-4356950